[Buying] 0

Discussion in 'Luna' started by fenikkusuteishu, Jul 9, 2020.

 1. fenikkusuteishu

  fenikkusuteishu United States Lurker

  Post Count:
  6
  Likes Received:
  6
  Stats
  L̶o̶o̶k̶i̶n̶g̶ ̶t̶o̶ ̶b̶u̶y̶ ̶3̶0̶b̶ ̶f̶o̶r̶ ̶$̶3̶0̶0̶;̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶p̶a̶y̶ ̶v̶i̶a̶ ̶p̶a̶y̶p̶a̶l̶ ̶g̶i̶f̶t̶ ̶o̶r̶ ̶f̶r̶i̶e̶n̶d̶s̶ ̶&̶ ̶f̶a̶m̶i̶l̶y̶.̶

  I̶ ̶w̶o̶n̶'̶t̶ ̶g̶o̶ ̶f̶i̶r̶s̶t̶ ̶u̶n̶l̶e̶s̶s̶ ̶y̶o̶u̶'̶r̶e̶ ̶a̶n̶ ̶o̶l̶d̶ ̶m̶e̶m̶b̶e̶r̶ ̶o̶r̶ ̶h̶a̶v̶e̶ ̶l̶o̶t̶s̶ ̶o̶f̶ ̶v̶o̶u̶c̶h̶e̶s̶,̶ ̶b̶e̶e̶n̶ ̶b̶u̶r̶n̶e̶d̶ ̶o̶n̶c̶e̶ ̶b̶e̶f̶o̶r̶e̶.̶ ̶I̶'̶v̶e̶ ̶b̶o̶u̶g̶h̶t̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶l̶o̶t̶s̶ ̶o̶f̶ ̶t̶h̶e̶ ̶r̶e̶g̶u̶l̶a̶r̶ ̶s̶e̶l̶l̶e̶r̶s̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶p̶a̶s̶t̶ ̶b̶u̶t̶ ̶m̶o̶s̶t̶ ̶s̶e̶e̶m̶ ̶c̶u̶r̶r̶e̶n̶t̶l̶y̶ ̶o̶u̶t̶ ̶o̶f̶ ̶s̶t̶o̶c̶k̶.̶

  L̶o̶o̶k̶i̶n̶g̶ ̶f̶o̶r̶ ̶2̶0̶b̶ ̶m̶o̶r̶e̶ ̶-̶-̶ ̶p̶l̶e̶a̶s̶e̶ ̶c̶o̶n̶t̶a̶c̶t̶ ̶m̶e̶ ̶a̶t̶ ̶d̶i̶s̶c̶o̶r̶d̶:̶ ̶f̶e̶n̶i̶k̶#̶1̶8̶9̶0̶

  b̶o̶u̶g̶h̶t̶ ̶t̶h̶a̶n̶k̶s̶

  b̶u̶y̶i̶n̶g̶ ̶2̶0̶b̶ ̶m̶o̶r̶e̶ ̶a̶t̶ ̶$̶1̶0̶/̶b̶,̶ ̶m̶e̶s̶s̶a̶g̶e̶ ̶m̶e̶ ̶a̶t̶ ̶f̶e̶n̶i̶k̶#̶1̶8̶9̶0̶.̶
  I̶ ̶a̶m̶ ̶n̶o̶t̶ ̶g̶o̶i̶n̶g̶ ̶f̶i̶r̶s̶t̶,̶ ̶f̶e̶e̶l̶ ̶f̶r̶e̶e̶ ̶t̶o̶ ̶f̶u̶c̶k̶ ̶r̶i̶g̶h̶t̶ ̶o̶f̶f̶ ̶i̶f̶ ̶y̶o̶u̶ ̶w̶a̶n̶t̶ ̶m̶e̶ ̶t̶o̶ ̶g̶o̶ ̶f̶i̶r̶s̶t̶ ̶(̶i̶ ̶c̶a̶n̶ ̶d̶o̶ ̶p̶i̶x̶e̶l̶ ̶t̶o̶o̶ ̶t̶h̶o̶u̶g̶h̶ ̶i̶f̶ ̶y̶o̶u̶ ̶w̶a̶n̶t̶ ̶t̶o̶ ̶l̶i̶s̶t̶ ̶t̶h̶e̶r̶e̶ ̶f̶o̶r̶ ̶$̶1̶0̶/̶b̶)̶

  purchased thx!
   
  Last edited: Sep 24, 2020

  Mr. Ad Advertisement

   

Share This Page

 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.
  Dismiss Notice
 1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.
  Dismiss Notice